มกอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัดเชื่อมตลาดนำการผลิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

              เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 : นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัดเชื่อมตลาดนำการผลิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงคัด ห้างค้าปลีก กลุ่มสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผู้แทนภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมงานกว่า 80 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายแปลงใหญ่ มาตรฐานระบบการผลิตผักและผลไม้ในระดับฟาร์มและโรงคัดบรรจุ รวมถึงสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีความสำคัญมาก