[13 ก.พ. 61] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคลุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคลุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. [13 ก.พ. 61]