การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐาน การประเมินความปลอดภัยของอาหาร กรณีที่มีการปะปนของพืชตัดต่อดีเอ็นเอระดับต่ำและยกร่างมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ

           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยของอาหาร กรณีที่มีการปะปนของพืชตัดต่อดีเอ็นเอระดับต่ำและยกร่างมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ
           เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด ]
                - กำหนดการ ดาวน์โหลด