การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต"

              การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต" จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้           
                - ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
                - ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
            
             เอกสารดาวน์โหลด
               - รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด ]
               - กำหนดการ ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.