[11 ม.ค. 61] (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

                (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 
                - (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ [ดาวน์โหลด]
                - (ร่าง) เอกสารประกวดราคา [ดาวน์โหลด]
                - (ร่าง) ร่าง TOR [ดาวน์โหลด]
                - ประกาศราคากลาง [ดาวน์โหลด]
 
 
 
ที่มา : มกอช. [11 ม.ค. 61]