[11 ม.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : มกอช. [11 ม.ค. 61]