OIE แจ้งพบไข้หวัดนก HPAI ระบาดในซาอุฯ

                ซาอุดิอาระเบีย รายงานพบเชื้อไข้หวัดนก H5N8 สายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ระบาดภายในกรุงริยาด ซึ่งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ติดตามสถานการณ์สัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบ พบว่ามีสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวจำนวนกว่า 8806 ตัว ตาย 1351 ตัว และถูกสั่งกำจัดตามมาตรการป้องกันจำนวน 7455 ตัว
                ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของซาอุดิอาระเบียได้สั่งประกาศเพิ่มมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถสรุปแหล่งที่มาของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวว่ามาจากที่ใดได้
  
ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (08/01/61)