[28 ธ.ค. 60] โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  เอกสารดาวน์โหลด
                  - TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2 
 [ดาวน์โหลด]
                  - ประกาศร่าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2   [ดาวน์โหลด]   
                  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2   [ดาวน์โหลด]
                  - ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2   [ดาวน์โหลด]
                  - ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2   [ดาวน์โหลด]

 

ที่มา : มกอช. [28 ธ.ค. 60]