โครงการอบรมการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง

                โครงการอบรมการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง
                ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี
                ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
                 เอกสารเพิ่มเติม
                 - รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด ]
                 - กำหนดการ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด ]
                 - กำหนดการ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.