[19 ธ.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ราย

                ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 รายรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 
 
ที่มา : มกอช. [19 ธ.ค. 60]