เกษตรฯ ดันผู้ส่งออกฝ่ากฎเหล็ก FSMA ของสหรัฐ

                เกษตรฯเตรียมพร้อมดันผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการฝ่ากฎเหล็ก FSMA ของสหรัฐฯ มกอช.เร่งขอยอมรับความเท่าเทียมความสามารถการรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองสินค้าเกษตร-อาหาร หวังลดข้อกีดกัน เพิ่มความคล่องตัวทางการค้า-ส่งออก                   
                   นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมาย
Food Safety Modernization Act (FSMA) ฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 และมีผลบังคับใช้เมือ่ปี 2559 ถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ในรอบ 70 ปี เพื่อควบคุมและจัดการปัญหาด้านปนเปื้อนในอาหาร การเฝ้าระวังและควบคุมสถานประกอบการตลอดห่วงโซ่ และติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้านำเข้า พร้อมเพิ่มอำนาจให้กับ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug Administration : USFDA) ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆกับผู้ประกอบการ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเข้มงวดมากขึ้น โดยสหรัฐฯได้ประกาศกฎระเบียบย่อยด้านความปลอดภัยอาหารออกมา จำนวน 7 ฉบับ ภายใต้ FSMA ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านของกฎระเบียบทั้งหมดภายในปี 2562
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(28/12/2560)