[27 ธ.ค.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ประกาศประกวดราคา, ราคากลาง, TOR]

           ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง  โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            -  ราคากลาง
            -  (ร่าง) TOR 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.