มกอช. พัฒนาบุคลากร ผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader)

                วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ประธานเปิดอบรมโครงการ ผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader) หรือ SSL รุ่นที่ 2 พัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของ มกอช. ให้เป็นผู้นำด้านการมาตรฐานที่มีความรู้ความสามารถสูงเพื่อตอบสนองนโยบายการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกมิติ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(26/12/2560)