อินเดียปรับปรับแก้กฎระเบียบกักกันพืชสำหรับพืชที่จะนำเข้ามายังอินเดีย

สินค้าที่มีผลกระทบ: มะขามสด (ทั้งฝัก แกะฝัก และเมล็ด)
ข้อกำหนด 1. ต้องปลอดแมลงศัตรูพืช 5 ชนิด ได้แก่
                      (1) Apomyelois ceratoniae (knothorn, blunt-winged, carob moth)
                      (2) Ceroplastes cirripediformis (barnacle scale)
                      (3) Hypothenemus obscurus (tropical nut borer)
                      (4) Sitophilus linearis (tamarind weevil)
                      (5) Selenaspidus articulatus (West Indian red scale)
                  2. ไม่มีการปนเปื้อนจากดินหรือซากพืช
                  3. ต้องผ่านการรมด้วย Methyl bromide 32 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
                  4. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) จากกรมวิชาการเกษตรไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ 20 มกราคม 2561
ระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็น  สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2561
รายละเอียดฉบับเต็มสามารถดูได้ที่

 
สรุปโดย: มกอช. (21/12/60)