ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2561 มีดังนี้

                1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(
รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

                2.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจและการตรวจติดตามภายใน(ISO/IEC17020:2012) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

                3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามภายใน (ISO/IEC17065:2012) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

                4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4: ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)


                5.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 2-2554) ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)


                6.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรหลักกำรปฏิบัติทำงการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) วันที่ 4 - 7 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
(กำหนดการ)

                7.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหารและบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP) วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บำย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
(
รายละเอียดเพิ่มเติม
) (
กำหนดการ) 

                8.รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
(รายชื่อผู้เข้าอบรม) (กำหนดการ)

เอกสารเพิ่มเติม
- แผนที่โรงแรมเซ็นทราฯ (ดาวน์โหลด)

 ที่มา : มกอช.