ยุโรปแจ้งรับข้อคิดเห็นระเบียบสารอารักขาพืช,MRLs

                เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สหภาพยุโรปได้แจ้งเวียน WTO ตามประกาศหมายเลข G/SPS/GEN/1590 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและผลกระทบที่ได้รับจากการบังคับใช้กฎระเบียบ (EC) No 1107/2009 เกี่ยวกับการอนุญาตขึ้นทะเบียนและจำหน่ายสารอารักขาพืชในสหภาพยุโรป และ (EC) No 396/2005 เกี่ยวกับการกำหนดค่าการตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้
                เนื่องจากที่ผ่านมา ไทยได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรปค่อนข้างมาก ประกอบกับสหภาพยุโรปมีแนวโน้มจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชอีกหลายชนิด พร้อมทั้งปรับลดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้อยู่ในระดับต่ำสุด (default limit ที่ 0.01 mg/kg) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย จึงขอเชิญชวนสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต่อกฎระเบียบดังกล่าวร่วมตอบแบบสอบถามของสหภาพยุโรปได้ที่

 
ที่มา: WTO สรุปโดย: มกอช. (19/12/60)