มกอช. รุกกลุ่มผู้นำเกษตรกร สร้าง Q อาสา เสริมความรู้ระบบการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งสร้าง Q อาสา ใน 4 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มุ่งเป้าผู้นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของ มกอช. Young Smart Farmer ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดอบรมเสริมความรู้ระบบการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(08/12/2560)