ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง 10 รายการ และจะพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารในอนาคต

                กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง (MRL) ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น จำนวน 10 รายการ ดังนี้
               
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย: มกอช. (04/12/60)