“มกอช. รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู ศพก.อ.บางบาล อยุธยา

               วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม มกอช. รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (ACFS Together for the Flood) เพื่อแสดงถึงความห่วงใยจากหน่วยงานภาครัฐถึงเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(23/11/2560)