ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น เรื่อง ร่างข้อเสนอค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ของวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสาหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ในหมวดอาหาร 09.0 ถึง 16.0

                ตามที่โครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับเบิลยู เอช โอ (โคเด็กซ์) สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives: CCFA) ได้มีเอกสารเวียนขอข้อคิดเห็นให้ประเทศสมาชิกพิจารณาร่างข้อเสนอค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาติให้ใช้ (Maximum Use Level: ML) ของวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสาหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (General Standard for Food Additives: GSFA) ตามขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ นั้น

                สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้จัดทำเอกสารเพื่อขอข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว โดยจะรวบรวมและนำไปพิจารณาในการประชุม CCFA ครั้งที่ 50 (มีนาคม 2561) ต่อไป

                 เอกสารดาวน์โหลด

                 -
แบบเสนอข้อคิดเห็น
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 09.0 สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 10.0 ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 11.0 สารให้ความหวานและน้าผึ้ง
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 12.0 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัด และผลิตภัณฑ์จากโปรตีน
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 13.0 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 14.0 เครื่องดื่ม
                 - แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น หมวดอาหาร 15.0 ขนมขบเคี้ยวหมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083 0197219 (คุณต่อพร สัตบุษ)

 

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ