รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 2 ราย

                สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 2 ราย คือ งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานอำนวยการด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ