[เอกสารประกอบการสัมมนา] การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ในวันที่ 19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507 -2559) รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่อง การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต/การยื่นคำร้องขอการรับรองตาม มกษ.2507-2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาตามรายละเอียดด้านล่าง

                เอกสารประกอบการสัมมนา

                1. การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) [ดาวน์โหลด           
                2. หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด [ดาวน์โหลด]
                3. หลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามข้อกำหนด มกษ.2507-2559 สำหรับผู้ประกอบการ [ดาวน์โหลด]
                4. การยื่นขอการรับรอง มกษ.2507-2559 [ดาวน์โหลด]
                5. การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นาเข้า สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบ TAS License [ดาวน์โหลด]
                6.1 เอกสารและการบันทึกข้อมูลตาม มกษ.2507-2559 [ดาวน์โหลด]
                6.2 แบบฟอร์มเอกสารและการบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจรับรองตาม มกษ. 2507 – 2559 [ดาวน์โหลด]
                7. กฎหมาย กับ เห็ด โดย สมาคมฯ เห็ด [ดาวน์โหลด]
                8. การตรวจสอบอุปกรณ์ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ [ดาวน์โหลด]
                9. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน [ดาวน์โหลด]             

 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.