ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการมาตรฐาน

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการมาตรฐาน [รายละเอียดเพิ่มเติม]