การสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) วันที่ 18-19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่อง การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต/การยื่นคำร้องขอการรับรองตาม มกษ.2507-2559 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                  - กำหนดการสัมมนา   [ ดาวน์โหลด ]
                  - เอกสารสำหรับยื่นคำขออนุญาติเป็นผู้ผลิต   [ ดาวน์โหลด ]
                  - เอกสารแนบประกอบคำขอการรับรอง   [ ดาวน์โหลด ]
                  - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา   [ ดาวน์โหลด ]
                  - แผนที่โรงแรมเซ็นทราฯ   [ ดาวน์โหลด ]
                  - หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา   [ ดาวน์โหลด ]
 
 
*** โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ***
 
 
 
 
ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)