ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการมาตรฐาน

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการมาตรฐาน

                - รายละเอียดเพิ่มเติม
                - กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบ เพิ่มเติม

 

 

ที่มา : มกอช.