การเผยแพร่บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

                สำนักงานศาลปกครอง ได้จัดทำบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองที่น่าสนใจ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีต่างๆ ไปเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี ภายใต้ชื่อ " บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ "
 
1.   [กฎ] การพิจารณาทางปกครองขงเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง  [ ดาวน์โหลด ]
2.   [การเงิน] เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
3.   [การเงิน] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด [ ดาวน์โหลด ]
4.   [การเงิน] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน [ ดาวน์โหลด ]
5.   [การเงิน] เป็น ผอ. เพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร [ ดาวน์โหลด ]
6.   [การเงิน] อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน [ ดาวน์โหลด ]
7.   [การบริหารงานบุคคล] การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ [ ดาวน์โหลด ]
8.   [การบริหารงานบุคคล] มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน [ ดาวน์โหลด ]
9.   [การบริหารงานบุคคล] ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ [ ดาวน์โหลด ]
10. [การบริหารราชการแผ่นดิน] ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ [ ดาวน์โหลด ]
11. [การสาธารณูปโภค] กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ [ ดาวน์โหลด ]
12. [การสาธารณูปโภค] ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
13. [การสาธารณูปโภค] เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น [ ดาวน์โหลด ]
14. [การสาธารณูปโภค] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิด [ ดาวน์โหลด ]
15. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
16. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ [ ดาวน์โหลด ]
17. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ [ ดาวน์โหลด ]
18. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย [ ดาวน์โหลด ]
19. [การเงิน] ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน [ ดาวน์โหลด ]
20. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ [ ดาวน์โหลด ]
21. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง [ ดาวน์โหลด ]
22. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ [ ดาวน์โหลด ]
23. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง [ ดาวน์โหลด ]
24. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล [ ดาวน์โหลด ] 
25. [ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ [ ดาวน์โหลด ]
26. [ท้องถิ่น] ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน [ ดาวน์โหลด ]
27. [พัสดุ] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้ [ ดาวน์โหลด ]
28. [พัสดุ] ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า [ ดาวน์โหลด ] 
29. [ละเมิด] หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ [ ดาวน์โหลด ]
30. [ละเมิด] อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง [ ดาวน์โหลด ]
31. [ละเลย] ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด [ ดาวน์โหลด ]
32. [ละเลย] การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่ [ ดาวน์โหลด ]
33. [ละเลย] การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ [ ดาวน์โหลด ]
34. [ละเลย] เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
35. [ละเลย] ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ [ ดาวน์โหลด ]
36. [ละเลย] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด [ ดาวน์โหลด ]
37. [ละเลย] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ [ ดาวน์โหลด ]
38. [ละเลย] เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด [ ดาวน์โหลด ]
39. [ละเลย] ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้ [ ดาวน์โหลด ]
40. [ละเลย] บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
41. [ละเลย] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง [ ดาวน์โหลด ]
42. [ละเลย] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด [ ดาวน์โหลด ]
43. [ละเลย] ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่ [ ดาวน์โหลด ]
44. [ละเลย] เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด [ ดาวน์โหลด ]
45. [ละเลย] ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย [ ดาวน์โหลด ]
46. [ละเลย] ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ [ ดาวน์โหลด ]
47. [ละเลย] สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้ [ ดาวน์โหลด ]
48. [ละเลย] สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง [ ดาวน์โหลด ]
49. [ละเลย] สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่ [ ดาวน์โหลด ]
50. [ละเลย] สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ [ ดาวน์โหลด ]
51. [ละเลย] หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติครม [ ดาวน์โหลด ]
52. [ละเลย] หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ [ ดาวน์โหลด ]
53. [ละเลย] อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน [ ดาวน์โหลด ]
54. [ละเลย] ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด [ ดาวน์โหลด ]
55. [ละเลย] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย [ ดาวน์โหลด ]
56. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร [ ดาวน์โหลด ]
57. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแรกที่ไม่อาจมองข้าม [ ดาวน์โหลด ]
58. [วินับ] ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่ยั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ [ ดาวน์โหลด ]
59. [วินัย] การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย [ ดาวน์โหลด ]
60. [วินัย] ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวันัย [ ดาวน์โหลด ]
61. [วินัย] ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก [ ดาวน์โหลด ]
62. [วินัย] เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง [ ดาวน์โหลด ]
63. [วินัย] ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง [ ดาวน์โหลด ]
64. [วินัย] ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง [ ดาวน์โหลด ]
65. [สัญญาทางปกครอง] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้ [ ดาวน์โหลด ]
66. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ [ ดาวน์โหลด ]
67. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม [ ดาวน์โหลด ] 
68. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
69. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
70. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ [ ดาวน์โหลด ]
71. [องค์กรวิชาชีพ] เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ [ ดาวน์โหลด ] 
72. [องค์กรอิสระ] การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ [ ดาวน์โหลด ] 
73. [องค์กรอิสระ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ [ ดาวน์โหลด ] 
74. [อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ [ ดาวน์โหลด ]
75. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ [ ดาวน์โหลด ] 
76. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหนครับ [ ดาวน์โหลด ]
77. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา [ ดาวน์โหลด ] 
78. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง [ ดาวน์โหลด ] 
79. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ [ ดาวน์โหลด ] 
80. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง [3 มี.ค. 60]