การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ในวันที่ 18 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดโครงการ
[ ดาวน์โหลด ]
                - กำหนดการ [ ดาวน์โหลด ]

 

ที่มา : มกอช.