การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุจระเข้และแนวปฏิบัติิในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 8 ก.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุจระเข้และแนวปฏิบัติิในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม 
 
 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม
                  - รายละเอียดการสัมมนา
[ ดาวน์โหลด ]
                  - กำหนดการสัมมนา [ ดาวน์โหลด ]
                  - ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา [ ดาวน์โหลด ]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช.