การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แผ่นใยใหม ในวันที่ 1 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แผ่นใยใหม ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
                  รายละเอียดเพิ่มเติม
                  - รายละเอียดการสัมมนา ดาวน์โหลด ]
                  - กำหนดการสัมมนาดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช.