ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : โครงการ‘9101ตามรอยเท้าพ่อฯ

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมดำเนินโครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”ในส่วนของกิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (สารเร่ง พด.) ในพื้นที่ศูนย์กลางที่กลุ่มชุมชนเข้ารับการเรียนรู้กิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันร่วมกับการใช้สารเร่งเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทำการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารเร่งซุปเปอร์ พด.2สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยนอกจากจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช สามารถลดต้นทุนผลิต และส่งเสริมให้ผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร

     ในส่วนของกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แนะแนวทางปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การปรับสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้วัสดุปูนทำการปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตของพืช การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การดูแลรักษาความชื้นในดิน การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

    สำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัดและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหรือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2579-8515

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/287117