ในประเทศ - เกษตรฯเคลื่อนระบบ‘T&V System’ เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารภายใน-ตอบสนองนโยบาย

          นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะการนำระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training & Visit System: T&V System) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับเกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้สื่อสารสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ และนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีบุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SC) ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้บุคคลเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ทำให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความพร้อมและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและพลังในการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานด้วยความสุขและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

         โดยมีประเด็นการสื่อสารภายในองค์กร เน้นการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกตามนโยบาย ประกอบด้วย การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/287122