การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดกาแฟโรบัสตา ในวันที่ 5 ก.ย. 60 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดกาแฟโรบัสตา ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง  จ.ชุมพร
 
                  เอกสารดาวน์โหลด
                  - รายละเอียดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]
                  - กำหนดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]


ที่มา : มกอช.