ในประเทศ - สสก.9เตรียมจัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจในองค์กร

     นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560 ในวาระครบรอบการสถาปนา 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญ และการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปใช้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านนโยบายและผลดำเนินงานที่สำคัญแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกิดพลังปฏิบัติหน้าที่ และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

    นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรและการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให้ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง Smart Officer และ Smart Farmer รวมทั้งงานอื่นตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training & Visit System : T&V System)ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ทำให้เกิดความร่วมมือและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

    นายเกษมกล่าวเพิ่มเติมว่า บุคคลเป้าหมายในกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภาคเหนือตอนล่างปี 2560 ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SC) ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประธาน ศพก.และสื่อมวลชนในพื้นที่รวม265 ราย โดยจัดกิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 

 

ที่มา : แนวหน้า  http://www.naewna.com/local/285329