[03 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 20 เรื่อง และแผ่นปลิวแอพพลิเคชั่นรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 15,000 บาท

                ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 20 เรื่อง และแผ่นปลิวแอพพลิเคชั่นรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 15,000 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ที่มา : มกอช. [03 ส.ค. 60]