[04 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 4

                ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 4 [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ที่มา : มกอช. [04 ส.ค. 60]