การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]
                - (ร่าง) มาตรฐาน GAP เกลือทะเล ฉบับสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - (ร่าง) มาตรฐานเกลือทะเล ฉบับสัมมนา [ดาวน์โหลด
]

 

ที่มา : มกอช.