[ดาวน์โหลดเอกสาร/รูปภาพ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Phytosanitary Irradiation and Food Safety” วันที่ 18-20 ก.ค. 60 ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

             การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Phytosanitary Irradiation and Food Safety” ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมุ่งเน้นการบรรยาย การอภิปรายหารือ และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยอาหาร การอนุญาตและตรวจสอบผลไม้ฉายรังสี ณ ด่านนำเข้า เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งออก-นำเข้าผลไม้ฉายรังสีระหว่างกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียเดินทางมาเป็นวิทยากร สำหรับกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และโรงฉายรังสีไทย

               ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนา และรูปภาพและเอกสารประกอบการสัมมนา ได้ที่

               รูปภาพงานสัมมนา
               - ภาพงานสัมมนา วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 [
ดาวน์โหลด ]
               - ภาพงานสัมมนา วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 [ ดาวน์โหลด ]
               - ภาพงานสัมมนา วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 [ ดาวน์โหลด ]
            
               เอกสารประกอบการสัมมนา
               - presentation Workshop session 1 [ ดาวน์โหลด ]
               - presentation Workshop session 2 [ ดาวน์โหลด ]
               - presentation Workshop session 3 [ ดาวน์โหลด ]
               - presentation Workshop session 4 [ ดาวน์โหลด ]
               - presentation Workshop session 6 [ ดาวน์โหลด ]
               - Speaker [ ดาวน์โหลด ]

 
 
 
 
ที่มา : มกอช.