การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) และร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) และร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

                ครั้งที่ 1 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  จังหวัดเชียงใหม่
                ครั้งที่ 2 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น
                ครั้งที่ 3 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                ครั้งที่ 4 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 
                รายละเอียดเพิ่มเติม
                - รายละเอียดการสัมมนา  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
                - กำหนดการสัมมนา       [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
ที่มา : มกอช.