[17 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางน้ำอาคาร 5 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมรางน้ำอาคาร 5 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ที่มา : มกอช. [17 ก.ค. 60]