ในประเทศ - เดินหน้าปล่อยสินเชื่อแปลงใหญ่ ตั้งเป้า77จังหวัด2,000แห่ง สร้างความมั่นคงภาคเกษตร

           นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรในแปลงใหญ่สามารถนำไปพัฒนากิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต ด้านการตลาด ที่จะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายการให้สินเชื่อแปลงใหญ่ รวมทั้งสิ้น 2,000 แปลง ในพื้นที่ 77 จังหวัด

          โดยเกณฑ์ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแปลงใหญ่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจกลุ่มที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามแนวทางเงื่อนไขของโครงการ จากนั้นก็จะดำเนินการยื่นเรื่องให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ทั้งนี้ กลุ่มต้องมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป

          สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อแล้ว จำนวน 18 แปลง 12 จังหวัด วงเงินกู้อนุมัติ 88,253,460 บาท แบ่งเป็นข้าว 5 แปลง พืชไร่ 1 แปลง ปาล์มน้ำมัน 2 แปลง ลำไย 2 แปลง ทุเรียน 2 แปลง กาแฟ 1 แปลง พริก 1 แปลงโคขุน 2 แปลง ปลา 2 แปลง เพื่อนำเป็นค่าใช้จ่าย และหรือเป็นค่าลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต และอื่นๆ เป็นต้น

        “อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าวคาดว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้ตรงจุด และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เน้นการทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสำราญ กล่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า