โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

                โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
               เอกสารดาวน์โหลด
                -  รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  [ดาวน์โหลด]
                -  กำหนดการโครงการ  [ดาวน์โหลด]
                -  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและแบบฟอร์มเก็บข้อมูลกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  [ดาวน์โหลด]
                -  แผนที่ โรงแรม ทีเค พาเลซ  [ดาวน์โหลด]
 
 
 
ที่มา : มกอช.