การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ในวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร  ในวันที่ 
24 - 25 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.