งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

                เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดการสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา”

                โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นประธานและบรรยายพิศษ เรื่อง "การมาตรฐานเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0" ในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

                ในโอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการรับรองระบบงานหน่วยตรวจและหน่วยรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลหน่วยตรวจ และหน่วยรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป