การสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด กาดสวนแก้ว

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด กาดสวนแก้ว