การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

                นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการค้าส่งออกให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อม ผลักดันให้ไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตัล ขานรับนโยบาย Thailand 4.0