การสัมมนาเรื่อง "กฎหมายการผลิตอาหารของสหรัฐอเมริกา CFR117 (Preventive Control For Human Food : PCHF)" รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

               นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายการผลิตอาหารของสหรัฐอเมริกา CFR117 (Preventive Control For Human Food : PCHF)" รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและที่มาของกฎระเบียบ Preventive Control For Human Food (PCHF) และกฎระเบียบ Preventive Control For Human Food (Subpart C,D,E,F,G)