สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต) เป็นประธานการอภิปรายในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ นำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ เพื่อการผลิตนกสวยงามที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต