การอบรม เตรียมความพร้อมโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                นายพีรพงศ์ ลายพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เตรียมความพร้อมโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด โดยมี ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เข้าร่วม วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี