การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 จังหวัดภูเก็ต