ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

              ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [รายละเอียดเพิ่มเติม]